/ meer informatie

Algemene voorwaarden Greenfactor

(versie 8.1.21)

Artikel 1 Algemeen

1.1) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing, en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.2) In een overeenkomst kunnen bepalingen worden opgenomen die kunnen afwijken van de bepalingen in de algemene voorwaarden. Deze specifiek bepalingen prevaleren boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1) Alle offertes en aanbiedingen van Greenfactor en/of aangesloten partijen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders door partijen overeengekomen.

2.2) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen en de prijzen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Greenfactor aangegeven.

Artikel 3 Omvang opdracht en reikwijdte werkzaamheden Greenfactor

3.1) Aan de getoonde (berekeningen)uitkomsten van Greenfactor kan louter een indicatiewaarde worden gehecht. De berekeningen van Greenfactor houden geen advies in. Voor daadwerkelijk advies over de verduurzaming en/of andere  gerelateerde zaken dient de afnemer van diensten of producten van of via Greenfactor (nader te noemen klant)  contact op te nemen met Bouwinspecteurs Nederland en/of diens uitvoerende bouwkundige. 

3.2) Greenfactor heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel

7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Persoons- , hypotheek en/of financiële gegevens zullen nimmer worden doorgegeven aan derden die geen werkzaamheden verrichten in het kader van deze overeenkomst voor Greenfactor, tenzij hiervoor door Klant uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.

3.3) Indien voor de uitvoering van werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1) Greenfactor is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, indien (i) Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (ii) indien sprake is van na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen of (iii) in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Klant.

4.2) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Greenfactor op de klant onmiddellijk opeisbaar en is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade aan de klant.

Artikel 5: Verplichtingen Klant

5.1) De klant is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoord te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Greenfactor te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie.

5.2) De door Greenfactor aan de klant verstrekte informatie ter zake haar dienstverlening is indicatief en medeafhankelijk van de door de klant ingevoerde en verstrekte informatie.

Artikel 6 Betaling

6.1) Betaling geschiedt conform de afgesproken periode middels automatische incasso. Bij onvoldoende saldo op de rekening voor een automatische incasso of in geval van stornering, dient de betaling alsnog te worden voldaan binnen 10 dagen nadat betaling had moeten plaatsvinden. Dit is een fatale termijn.

6.2) Indien schriftelijk is afgesproken periodiek te factureren dienen de betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Greenfactor aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. In deze situatie zijn de aanvullende administratiekosten € 5,00 per factuur. De factuurtermijn is een fatale termijn.

6.3) Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is hij van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand - tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is - en buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,-.

6.4) Bij een betalingsachterstand van de Klant heeft Greenfactor het recht om Klant de toegang tot haar account te blokkeren totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. De overeenkomst blijft echter van kracht waardoor Klant het lidmaatschapsgeld verschuldigd blijft.

6.5) Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening dan wel opschorting van het door hem aan Greenfactor verschuldigde, tenzij Klant een natuurlijk persoon is.

Artikel 7 Reclame

7.1) Klachten dienen uitsluitend schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Een klacht dient binnen een maand nadat het gebrek kenbaar is geworden dan wel kenbaar had kunnen zijn door Greenfactor te zijn ontvangen, waarna klachten niet meer in behandeling worden genomen.

7.2) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die uit de klacht zijn voortgekomen - waaronder begrepen de onderzoekskosten en communicatiekosten - aan de zijde van Greenfactor, integraal voor rekening van Klant.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Greenfactor sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende  uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en inhoud die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

8.1) Greenfactor betracht grote zorgvuldigheid bij de inhoud van de website www.greenfactor.nl. en/of websitetools en/of andere websites van Greenfactor die Klant raadpleegt.

Desondanks kunnen aan de informatie en uitkomsten van de diverse berekeningen en content op voornoemde websites geen rechten worden ontleend en is Greenfactor niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste uitkomsten en geboden informatie daarop.

8.2) Greenfactor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Greenfactor is uitgegaan van door of namens Klant en/of derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3) Greenfactor is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

8.4) Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is

van aansprakelijkheid van Greenfactor, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst en misgelopen opdrachten, uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 10.000,-.

8.5) Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Klant jegens Greenfactor heeft dienen binnen 6 maanden na het moment waarop Klant hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk bij Greenfactor te zijn ingediend, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen. Indien Klant een natuurlijk persoon is, dan bedraagt de termijn 12 maanden en 1 dag.

8.6) Klant vrijwaart Greenfactor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de

overeenkomst schade lijden. Indien Greenfactor uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Greenfactor zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem dat geval verwacht mag worden. Greenfactor is dan, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zichzelf te laten bijstaan bij het oplossen van deze situatie. Alle kosten en schade aan de zijde van Greenfactor daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Klant.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

Greenfactor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en wet- en regelgeving aangaande intellectueel eigendomsrechten. Greenfactor heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Gebruik van naam en/of beeldmerk van Greenfactor

De namen ”Greenfactor”  en alle overige aan de Greenfactor gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Greenfactor door Klant gebruikt worden in (reclame-)uitingen waaronder, maar niet uitsluitend, (lokale) dag- of weekbladen, tijdschriften, (reclame-) folders, internetsites of audiovisuele uitingen.

Artikel 11 Browser

De software van Greenfactor functioneert op browsers van maximaal twee jaar oud voor een optimale werking. Greenfactor biedt beperkte ondersteuning voor oudere browsers. Greenfactor biedt een optimale gebruikerservaring op een Google Chrome browser van maximaal twee jaar oud.

Artikel 12 Eenzijdig wijzigingsbeding

12.1) Greenfactor is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

12.2) Indien Klant een particulier is en Greenfactor wijzigt eenzijdig de algemene voorwaarden, dan heeft Klant het recht om de overeenkomst enkel schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 13 Privacy

13.1) In het kader van haar dienstverlening legt Greenfactor persoonsgegevens van Klanten vast. Deze worden door      Greenfactor verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en daarnaast om de Klant te informeren over relevante producten en diensten. Greenfactor verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (“AVG”).

13.2) Op verzoek zullen wij de Klant inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals geregistreerd en indien noodzakelijk deze gegevens aanpassen. Ook zullen wij op verzoek van de Klant de persoonsgegevens die deze betreffen aan deze overdragen of verwijderen. Als de Klant geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen dan kan dit kenbaar gemaakt worden en zullen wij de gegevens aanpassen of verwijderen.

13.2) Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met partijen die betrokken zijn bij de platformen van Greenfactor voor zover dit nodig is voor het tijdig en correct uitvoeren van processen, het tijdig en correct uitbrengen van offertes en uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Greenfactor en Klant, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Rotterdam is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Scroll naar boven